Tài khoản của tôi có 1000 VND được giao dịch. Tôi có 4 lệnh điều kiện bán cùng thỏa mãn và theo thứ tự đặt lệnh là 300, 400, 500, 100. Vậy lệnh nào của tôi sẽ được gửi lên sàn trước?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.